โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช่างไฟฟ้าต้องคำพิพากษา-ปลดออกราชการ

วันที่ 03 มี.ค. 2563 เวลา 07:34 น.
โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช่างไฟฟ้าต้องคำพิพากษา-ปลดออกราชการ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สมเกียรติ มีหวาน" ช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม แม่ฮ่องสอน ต้องคำพิพากษาจำคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สมเกียรติ มีหวาน" ช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม แม่ฮ่องสอน ต้องคำพิพากษาจำคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ช้างเผือก และเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่ง นายสมเกียรติ มีหวาน อดีตลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 2 สังกัดสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายสมเกียรติ มีหวาน เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี