ทีดีอาร์ไอแนะรีดภาษีเก็งกำไรที่ดิน

  • วันที่ 24 พ.ย. 2553 เวลา 06:43 น.

ทีดีอาร์ไอแนะรัฐออกกฎหมายใหม่ ฟันกำไรซื้อขายที่ดิน หลังเกษตรกรตกเป็นเบี้ยล่างตลอด

นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยานักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เปิดเผยบทวิจัย “การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาเรื่องที่ดิน” โดยระบุว่า รัฐบาลควรเร่งออกกฎหมายเก็บภาษีกำไรจากการขายที่ดิน (Capital Gain) แทนที่จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากฐานของมูลค่าที่ดินตามนโยบายของภาครัฐ

“ภาษี Capital Gain ที่เก็บจากกำไรส่วนเกินจากการซื้อขายที่ดินจะกระทบผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองจากการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร และจะทำให้มีการถ่ายโอนกำไรส่วนเกินจากการเก็งกำไรมาสู่ภาครัฐมากขึ้น” นายอดิศร์ กล่าว

ในบทวิจัยยังระบุว่า กลุ่มธุรกิจการเมืองสามารถใช้เงินเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านข่าวสารข้อมูลจากภาครัฐและนำไปสู่การเก็งกำไรในที่ดินรอบๆ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้า หรือโครงการสร้างถนน เป็นต้น ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องสูญเสียที่ดินในจำนวนมาก โดยประโยชน์จากโครงการพัฒนาจะตกกับผู้เก็งกำไรในที่ดินมากกว่าเจ้าของที่ดินเดิมที่ขายที่ดินออกไป

นอกจากนั้น การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นสองมาตรฐานระหว่างคนรวยและคนจน นำไปสู่การออกเอกสารสิทธิที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ขณะที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถูกจัดให้เป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐอยู่ตลอดเวลา

เช่น กรณีการใช้เอกสารสิทธิ ส.ค.เพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิในปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ใน ส.ค. การใช้เอกสารสิทธิ ส.ค. ซ้ำ หรือการออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงอื่นต่างจากที่ ส.ค. ระบุไว้ เป็นต้น รวมทั้งเอกสารสิทธิบนเกาะหรือพื้นที่สูงชัน เป็นต้น

“หลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยกลับวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวอย่างผิวเผิน และใช้วิธีการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินด้วยมาตรการนำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาจัดให้ประชาชน ซึ่งเป็นเพียงใช้ทรัพยากรของชาติเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองเท่านั้น” นายอดิศร์ กล่าว

ทั้งนี้ หากพิจารณาโครงสร้างรายได้ของคนไทยยังพบว่าการกระจายรายได้เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาก เพราะการดำเนินธุรกรรมที่ขาดการแข่งขันทำให้มีการกระจุกตัวของกำไรหรือรายได้ในธุรกิจบางประเภท มีผลทำให้คนกลุ่มนี้มีอำนาจซื้อสูงและนำเงินเหล่านี้มาใช้ในการกว้านซื้อที่ดินจากเกษตรกรอย่างมากมาย

ปัจจุบันคนไทยประมาณ 90% มีที่ดินถือครองไม่ถึง 1 ไร่ ในขณะที่คนกลุ่มที่เหลืออีก 10% ถือครองที่ดินคนละมากกว่า 100 ไร่ ซึ่งการกว้านซื้อที่ดินในลักษณะของธุรกิจทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ดินได้ เพราะทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ถือครองที่ดินอยู่ต้องเผชิญกับค่าเสียโอกาสของที่ดินที่มีมูลค่าสูงและทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องขายที่ดินที่มีอยู่และเก็บทรัพย์สินในรูปเงินหรือในรูปอื่นแทน เพราะไม่สามารถถือครองที่ดินที่มีมูลค่าสูงได้

“ต้องสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาการเลือกปฏิบัติ หรือปัญหาสองมาตรฐานระหว่างนายทุนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย” นายอดิศร์ กล่าว

 

ข่าวอื่นๆ