เปิดสิทธิเยียวยาที่เหยื่อเหตุกราดยิงจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 09 ก.พ. 2563 เวลา 16:25 น.
เปิดสิทธิเยียวยาที่เหยื่อเหตุกราดยิงจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม
รายละเอียดสิทธิที่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โคราชจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรมตามกฎหมาย

จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกราดยิงจังหวัดนครราชสีมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น เบื้องต้นญาติผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ดังนี้

กรณีผู้เสียชีวิต ทายาทมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา ได้แก่

1.ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000-80,000 บาท (เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่อาจได้ถึง 80,000 บาท) 2.ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท (กรณีเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เนื่องจากได้ค่าฌาปณกิจศพ)

3.ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

รวมทั้งสิ้นคนละ 110,000 บาท

กรณีบาดเจ็บ

1.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล หากใช้สิทธิอื่นๆคณะกรรมการไม่จ่ายเว้นแต่มีส่วนเกินสิทธิ ก็สามารถจ่ายได้โดยจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท

2.ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท (จ่ายตามใบเสร็จแพทย์)

3.ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ จ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำ (จ่ายตามใบเสร็จแพทย์และแพทย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

4.ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นอีกไม่เกิน 50,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บจะได้รับการเยียวยาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเสียหาย ความร้ายแรง และระยะเวลาในรักษา ตามที่เกิดขึ้นจริงและมีใบเสร็จค่ารักษา ค่าฟื้นฟู เช่น

1.บาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาตัวไม่เกิน 7 วัน โดยประมาณไม่เกินคนละ 72,000 บาท

2.บาดเจ็บเกิน 7 วัน ไม่เกิน 45 วัน โดยประมาณไม่เกินคนละ 93,500 บาท

3.บาดเจ็บหนัก 45 วันขึ้นไป หรือทุพพลภาพ โดยประมาณไม่เกินคนละ 220,000 บาท"

ภาพ เอเอฟพี