เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 08 ม.ค. 2563 เวลา 19:00 น.
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 ราย เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีเนื้อหาดังนี้