"ศาลปกครอง"สั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวเบรกขึ้นค่าผ่านทาง"โทลล์เวลย์ "

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 19:36 น.
"ศาลปกครอง"สั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวเบรกขึ้นค่าผ่านทาง"โทลล์เวลย์ "
ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอคุ้มครองชั่วคราว หลังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นให้พิจารณาระงับขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวลย์ เหตุผู้ใช้ถนนยังมีทางเลือกสัญจรแบบไม่เสียค่าบริการ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งไม่รับคำขอคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 20 ราย ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการขึ้นค่าผ่านทางของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวลย์  ตามประกาศของดอนเมืองโทลล์เวย์ที่จะปรับอัตราค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2562 เวลา 00.01 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวก อ้างว่าจะได้รับนั้น ไม่ใช่ความเดือดร้อนเสียหายที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้หรือยากแก่การดูแลแก้ไข เนื่องจากยังมีทางหลวงแผ่นดินสายวิภาวดีรังสิต และพหลโยธิน อยู่ใต้ทางยกระดับที่ใช้สัญจรไปมาได้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวก จึงมีโอกาสเลือกที่จะใช้เส้นทางอื่น ที่ไม่ต้องชำระค่าบริการผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ทั้งขาออกและขาเข้า

รวมทั้งยังมีการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนในเส้นทางใกล้เคียง และที่จะเปิดให้บริการในเส้นทางเดียวกันเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่สามารถใช้บริการเป็นทางเลือกในการเดินทางได้ กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลฯ จะกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ได้ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ 75 และข้อ 77 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ประกอบกับมาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง