มท.1 กำชับผู้ตรวจฯมหาดไทยทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชขับเคลื่อนงานในพื้นที่

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 20:46 น.
มท.1 กำชับผู้ตรวจฯมหาดไทยทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชขับเคลื่อนงานในพื้นที่
"อนุพงษ์"มอบนโยบายผู้ตรวจราชการมหาดไทย เน้นย้ำ ผู้ตรวจฯ ต้องเป็น "ผู้ช่วยโค้ช" ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มอบนโยบายในการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2562 โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ผู้ตรวจราชการเป็นผู้ที่มีบทบาทความสำคัญในการกำกับติดตามการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และข้าราชการ ผู้นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการต้องทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการนิเทศและขับเคลื่อนงานให้กับส่วนภูมิภาคเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้จากการตรวจราชการสะท้อนให้ผู้บริหารระดับสูงเพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป โดยได้เน้นย้ำประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การลด Demand และ Supply ของยาเสพติดและการค้ามนุษย์ให้หมดไปและส่งเสริมทักษะทางอาชีพให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหายจากเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่

จากนั้น นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และรายงานผลการตรวจราชการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาระบบการบริหารงานส่วนภูมิภาคและการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดความต่อเนื่อง

ด้าน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงประเด็นการตรวจราชการเพื่อเป็นแนวทางการตรวจราชการให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัด อาทิ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโนบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) ความคืบหน้าการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย และโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ