มหาดไทยมอบ 9 ของขวัญปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 15:53 น.
มหาดไทยมอบ 9 ของขวัญปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
"อนุพงษ์"เผย 9 ของขวัญปีใหม่ที่มหาดไทยมอบให้กับประชาชนในปี 2563 ย้ำจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับประชาชน 9 โครงการซึ่งได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามภารกิจ ภายใต้แนวคิด “ส่งความห่วงใย ส่งสุขทั่วไทย ส่งใจถึงประชาชน” ประกอบด้วย 1.สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 0.25 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 0.50 เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน จากเดิมร้อยละ 1.25 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ.2563

2.กฟน.และกฟภ.ร่วมใจจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย โดยมีเป้าหมายดำเนินการทุกจังหวัด รวมพื้นที่กทม.ระยะทางรวม 10,020 กิโลเมตร 3.สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย และลดขั้นตอนในการดำเนินการ สามารถให้บริการ 59 หน่วยงานใน 214 งานบริการ

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าววว่า 4.ให้บริการแบบฟอร์มเอกสารทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษฟรี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลภาษาของประชาชน 27 งานบริการ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลให้บริการได้ที่ www.dopa.go.th ตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 เป็นต้นไป 5.ยื่นรังวัดโปร่งใส ใน 50 วัน ปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานรังวัดได้ทุกขั้นตอน

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า 6.การค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทย บริการฟรี ฉับไวด้วย LandsMaps ประชาชนสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของรูปแปลงที่ดิน และรายละเอียดเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และ Mobile Application “LandsMaps” ทำให้ประหยัดเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการติดต่อสำนักงานที่ดิน 7.คู่มือผังเมือง ฉบับการ์ตูน ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยประชาชนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dpt.go.th ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 เป็นต้นไป

8.ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ตลาดนัดเทศบาล 742 แห่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตลาด ยกระดับตลาดเทศบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัย และจัดถังขยะแยกประเภท สนับสนุนพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เฝ้าระวังสารปนเปื้อน และ9.สวนสาธารณะลอยฟ้า : พระปกเกล้าสกายปาร์ค ปรับปรุงโครงสร้างสะพานรถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ลาวาลินเดิม) ให้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า ถือเป็นจุด Landmark แห่งใหม่ของกทม.พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยหวังว่า โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2563 ของกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับประชาชนทั่วประเทศ จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นตามภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข