เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "3 อดีตบิ๊กข้าราชการ"

วันที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา 19:23 น.
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "3 อดีตบิ๊กข้าราชการ"
ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม-เวชสุวรรณ อาจวิชัย-พนม ศรศิลป์"

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่ง นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกคดีความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6และข้อ 7(2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 และ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิเศษ ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวี ติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

2. นายพนม ศรศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกลงโทษไล่ออก และปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยคำสั่งอันถึงที่สุด เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้ นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย และ นายพนม ศรศิลป์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว