ปิดถนนรอบเยาวราช 6ธ.ค.62 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

วันที่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 16:19 น.
ปิดถนนรอบเยาวราช 6ธ.ค.62 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปิดถนนรอบเยาวราชจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ขณะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกำลังเตรียมสถานที่รับเสด็จเยาวราช

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.๒๕๖๒ด้วยหอการค้าไทย – จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก๒.๒ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม๒.๓ ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกหมอมี๒.๔ ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า๒.๕ ถนนมิตรภาพไทย – จีน

ข้อ ๓ ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราช ตัดถนนลำพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาต จากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

ข้อ ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ เวลา 17.00 น. โดยจะเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จากนั้น เสด็จฯ ไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และมูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อทรงสักการะเจ้าแม่กวนอิมและประทับรถรางพระที่นั่งไปยังวัดมังกรกมลาวาส แล้วเสด็จฯ กลับ