ผบ.ตร.ร้อนใจ ลูกน้องหนี้ท่วมฆ่าตัวตายถี่ หาทางแก้อัดหลักสูตรวินัยการเงิน

วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 18:51 น.
ผบ.ตร.ร้อนใจ ลูกน้องหนี้ท่วมฆ่าตัวตายถี่ หาทางแก้อัดหลักสูตรวินัยการเงิน
ผบ.ตร.ร่อนหนังสือสั่งแก้ปัญหาลูกหนี้ท่วมฆ่าตัวตายถี่คาดโทาผู้บังคับบัญชา ออกมาตรการป้องกัน ยัด “หลักสูตรวินัยการเงิน”เสริมยุทธวิธีตำรวจ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ออกหนังสือสั่งการ ถึง รองผบ.ตร. -ผบก.ทั่วประเทศใจความว่ากรณีมีข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย อันเกิดจากปัญหาความบีบคั้นจากสภาพการปฏิบัติงานหรือปัญหาชีวิตส่วนตัวที่มีต่อข้าราชการตำรวจผู้นั้น หากพบว่าเป็นข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแต่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย หรือไม่สอดส่อง กำกับดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จนเกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ให้พิจารณาความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537ลง 1ต.ค. 2537

เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

ผบ.ตร.สั่งการด้วยว่าให้ทุกหน่วยงานในระดับ กองกำกับการ และระดับสถานีตำรวจ แต่งตั้ง "คณะกรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้ราชการตำรวจและครอบครัว" คณะหนึ่ง ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มีความเหมาะสม และอาจมีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ วิเคราะห์ ศึกษาสาเหตุ ปัญหา และให้ความช่วยหลือข้ราชการตำรวจกลุ่มเสียงต่อการฆ่าตัวตายอย่างเร่งด่วนโดยประสาน รพ.ตร. หรือถานพยาบาลในพื้นที่ การขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย

ผบ.ตร.สั่งการว่าให้ รพ.ตร. จัดอบรมให้แก่ "คณะกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว" ที่ทุกหน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจฆ่าตัวตาย รวมถึงการดูแลจิตใจของผู้พยายามฆ่าตัวตาย เพื่อเป็นต้นแบบ เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของปัจจัยและสาเหตุ วิธีการสังเกตสัญญาณเตือนที่จะนำไปสู่การฆ่าตัวตายและมีความสามารถนคารระงับยับยั้งการพยายามฆตัวตายหรือรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตได้

“ให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับทราบในการเข้าถึง บริการทางด้านสุขภาพจิต ติดต่อ รพ.ตร. สายด่วน Depress We Care โทร 0819230000 หรือinbox ของFacebook Page : Depress We Care และสายด่วนสุขภาพจิต หมายเลข 123ให้ สท. ประสานข้อมูลกับรพ.ตร. ประชาสัมพันธ์ความรู้กี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตาย แนวทางการเฝ้าระวังและการดูแลเบื้องต้น โดยจัดทำเป็นวีดีทัศน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการตำรวจทราบโดยทั่วกัน”ผบ.ตร.สั่งการ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ยังย้ำด้วยว่า กำชับให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปีซึ่งเป็นการตรวจทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ภาวะการติดสุราเรื้อรังหรือสารเสพติด และมีนักจิตวิทยาร่วมตรวจด้วยโดยประสาน รพ.ตร. หรือสถานพยาบาลในพื้นที่ แล้วรายงาน ตร. ทราบเป็นประจำทุกปีให้บช.ศ รร.นรต. และศูนย์ฝึกอบรมประจำหน่วยงาน สอดแทรกเนื้อหาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไว้ในหลักสูตรกาฝึกอบรมต่งๆ ซึ่งมิใช่หลักสูตรการฝึกทางยุทธวิธีตำวจ ตามความเหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินและป้องกันปัญหาการมีหนี้สินลันพ้นตัว โดยให้ จเรตำรวจตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าราชการตำรวจกระทำอัตวินิบาตกรรม (ฆ่าตัวตาย) ของทุกหน่วยงานในการตรวจราชการประจำปี

ขณะเดียวกัน ผบ.ตร.มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. เพื่อช่วยเหลือแก้ไขตำรวจและลูกจ้างที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ ให้สามารถชำระหนี้ได้ จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้จัดทำโครงการแก้ไขบัญหาหนี้สินข้ราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. สำหรับผู้ที่มีหนี้วิกฤติหรือมีปัญหาในการชำระหนี้ โดยให้พิจารณาเชิญเจ้าหนี้ทุกรายเข้าร่วมเจรจาตกลงแก้ไชปัญหาการ ชำระหนี้ ของลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานที่ลูกหนี้เป็นสมาชิกเข้าร่วมเจรจาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถูกฟ้องล้มละลายเป็นลำดับแรก

“ให้สำรวจผู้มีหนี้วิกฤตหรือมีปัญหาในการชำระหนี้ เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานออกหนังสือรับรองเงินเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน หากผู้บังคับบัญชาที่ให้การรับรองการกู้ของข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงศักยภาพในการชำระหนี้เป็นข้อมูลประกอบการรับรอง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการชำระหนี้ในอนาคต ให้ จต. ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.ของทุกหน่วยงาน ในการตรวจราชการประจำปี”ผบ.ตร.สั่งการ