มท.ชวนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อมูลจปฐ.

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 17:05 น.
มท.ชวนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อมูลจปฐ.
มหาดไทยเดินหน้าใช้ Smart phone จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ทั่วประเทศ อธิบดีพช.เชิญชวนประชาชนตอบแบบสอบถามกับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการฯ พชช. ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้แนวคิด Smart survey Smart data system ด้วยรูปแบบการจัดเก็บผ่านระบบ Digital ที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน รวมทั้งติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ให้ก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาฐานรากของประเทศต่อไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภายใต้รูปแบบ “Smart survey Smart data system” เป็นการพลิกโฉมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากเดิมระบบ Analog มาเป็นระบบ Digital ในปัจจุบัน ในปีนี้กรมฯ มีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยนำกำลังคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษา เยาวชนในวัยเรียน เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลฯ โดยกรมฯ มีค่าตอบแทนให้ ซึ่งทำให้กรมฯ ไม่ต้องใช้งบประมาณจัดหาอุปกรณ์ (แท็บเล็ต/Smartphone) ในการทำงานเพราะระบบดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านแท็บเลต/ Smartphone ทั้งระบบ Android และ iOS ที่นักศึกษา เยาวชนมีใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้

อย่างไร็ตาม ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลผ่านรูปแบบการจัดเก็บ Smart survey Smart data system ระบบสามารถเช็คอินและแชร์พิกัดครัวเรือนเป้าหมาย ถ่ายภาพเจ้าของบ้านและผู้จัดเก็บส่งตรงให้ admin ซึ่งระบบจะติดตามได้ตรงเป้าในทุกพื้นที่ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เอกสาร

นอกจากนี้ กรมฯ ได้ขอเพิ่มรายละเอียดข้อคำถามในแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของสังคม รวมทั้ง ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ หากส่วนราชการใดต้องการทราบข้อมูลหรือเสนอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถให้ข้อคิดเห็นมาที่กรม ฯ ได้

อธิบดีพช. กล่าวว่า กรมฯในฐานะฝ่ายเลขานุการพชช. หวังว่าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน จะนำไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

"ขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง กับอาสาสมัคร การจัดเก็บที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่จะลงไปจัดเก็บในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง เมษายน 2563ข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และเพื่อการตัดสินใจดำเนินโครงการต่างๆ ”อธิบดีพช.กล่าว