พช.จับมือราชภัฏทั่วประเทศปั้นนศ.ให้เป็นนักขายสินค้าโอทอปมือทอง

  • วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 19:20 น.

พช.จับมือราชภัฏทั่วประเทศปั้นนศ.ให้เป็นนักขายสินค้าโอทอปมือทอง

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือปั้นนักศึกษาให้เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ เป็นนักขายทางออนไลน์สินค้าโอทอป เพิ่มยอดขายให้ชุมชน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้แทนจาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อปั้นนักศึกษาให้เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่เป็นนักขายทางออนไลน์ขายสินค้าโอทอปและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทั้ง 38 แห่งให้โอกาสนักศึกษาฝึกขายและมีรายได้ในช่วงเรียน อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้มีอาชีพ จนกลายเป็นผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่จะ Change for Good ด้วยกัน พัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชนในหมู่บ้านไปด้วยกัน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่เป็นมืออาชีพ และห่วงใยสังคม พวกเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจครัวเรือนทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าโอทอปควบคู่ไปกับงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ชุมชนก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

สำหรับ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎดังกล่าว มีกรอบการดำเนินงาน 5 ปี ในระยะแรกกรมฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บุคลากรของกรมฯ รวมไปถึงร่วมกันส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่

ข่าวอื่นๆ