จิตอาสาฯ ปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ รับสมเด็จพระสันตะปาปา

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 14:04 น.
จิตอาสาฯ ปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ รับสมเด็จพระสันตะปาปา
จิตอาสาพระราชทาน เข้าปรับภูมิทัศน์วัดราชบพิธฯ เตรียมรับสมเด็จพระสันตะปาปาเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.กลุ่มจิตอาสาพระราชทานทั้งชาวพุทธและชาวคริสต์จำนวนกว่า 100 คน ได้ลงพื้นที่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดลานวัด และฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จมาในวันที่ 21 พ.ย. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีของศาสนิกชนทั้ง 2 ศาสนาในประเทศไทย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเยือนไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร ดังนั้นกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ที่ประกอบด้วยชาวคริสต์และชาวพุทธ ได้ร่วมเข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดราชบพิธฯ เพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สำหรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน จะเสด็จออกจากกรุงโรมด้วยเที่ยวบินพระที่นั่ง เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 19 พ.ย.ถึงท่าอากาศยานกองทัพอากาศดอนเมือง วันที่ 20 พ.ย. เวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้น ในวันที่ 21 พ.ย.สมเด็จพระสันตะปาปา มีกำหนดเข้าพบคณะรัฐบาล ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แล้วเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวิหาร