มท.ประชุมผู้ว่าฯทั่วประเทศระดมสมองหามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่

วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 20:18 น.
มท.ประชุมผู้ว่าฯทั่วประเทศระดมสมองหามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่
มหาดไทยจัดประชุมศปถ.เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ พร้อมทั้งนำโครงการ "ตำบลขับขี่ ปลอดภัย"มาบังคับใช้เพื่อลดอุบัติเหตุลงถึงระดับตำบล

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศด้วย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและเทศกาลสำคัญ จึงได้จัดทำร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทหารในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2562 - 2 ม.ค.2563 ระยะที่ 2 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 - 26 ธ.ค. 2562 และระยะที่ 3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 - 2 ม.ค. 2563

สำหรับ การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ศปถ.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กรอบคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนในพื้นที่ระดับตำบล มีความปลอดภัยในการสัญจร สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ตำบลสามารถลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย 1 ราย

รมช.มหาดไทย กล่าวว่าขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน ครอบคลุมทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต