ขันน็อตการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.
ขันน็อตการใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พช.ขานรับนโยบายมท.1 ใช้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งให้สตรีทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีพช. คณะกรรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยมีความห่วงใยผู้หญิงในสังคมไทยที่ยังขาดโอกาส ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ เป็นช่องว่างที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การกระทำอาชีพที่ไม่สุจริต การประกอบอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง การค้ามนุษย์ เป็นต้น จึงได้มีนโยบายให้กรมการพัฒนาชุมชน ใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใช้เงินกองทุนที่เป็นทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และพัฒนาสตรีให้มีทุนในการประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ให้ข้อคิดเห็นว่า กองทุนฯนี้ เป็นกองทุนแห่งลมหายใจของสตรี เพราะ เป็นกองทุนที่สตรีจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของสตรีได้ง่าย โดยเฉพาะสตรีที่ขาดโอกาส ให้พึ่งพาตนเอง สามารถมีอาชีพ สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนของตนเองให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืออาชีพที่ก่อเกิดจากการนำเงินทุนนี้ไปใช้ประกอบอาชีพของสตรีฯ ให้สามารถมีรายได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ ต้องติดตามอย่างใส่ใจว่าเงินที่ได้ไป นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และดำเนินงานได้อย่างถูกทิศถูกทาง

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯได้ร่วมพูดคุย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความเป็นมืออาชีพ ร่วมมือกับภาคเอกชนช่วยดำเนินการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ ช่องทางการตลาด การบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นกองทุนของสตรี โดยสตรี และเพื่อสตรี อย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต