สสวท.ชวนนักเรียนป.4-ม.6ส่งผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเข้าประกวด

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 11:03 น.
สสวท.ชวนนักเรียนป.4-ม.6ส่งผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมเข้าประกวด
สสวท.ชวนนักเรียนส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประกวด GLOBE Student Research Competition 2020

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (GLOBE) เชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2020 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร โดยเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกรวมเป็นจำนวนกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียน 2-3 คนต่อหนึ่งทีม และครูที่ปรึกษา 1 คนต่อ 1 งานวิจัย โรงเรียนส่งงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกได้ระดับชั้นละ 1 งานวิจัย แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดเป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE ด้วย

ดูรายละเอียดที่ http://globethailand.ipst.ac.th ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ที่ GLOBESRC2020_Manual ติดต่ออีเมล์ globethailand2020@gmail.com หรือ โทร 02-3913142 ต่อ 1124, 1128