สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯสั่ง IFECจ่ายเดือนลูกจ้าง

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:01 น.
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯสั่ง IFECจ่ายเดือนลูกจ้าง
ลูกจ้าง IFEC เฮ!สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขต5 กทม.มีคำสั่งให้จ่ายเงินเดือนที่บริษัทติดค้างพนักงาน

วันที่ 18 ต.ค.62 กรณีนายวีระชาติ คงสาหร่าย หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน IFEC กับพวกรวม 35 คน ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ IFEC ได้ยื่นร้องต่อพนักงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ 28 ส.ค.62 ว่าบริษัท IFEC และนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างเดือน ส.ค. 2562

จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างทั้งสองฝ่ายแล้ว ล่าสุด นายณัฐ ปอเจริญ เจ้าพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต 5 ที่ 50/2562 ลงวันที่ 18 ต.ค.62 สั่งให้บริษัท IFEC โดย นาย.....กรรมการผู้มีอำนาจในฐานะนายจ้าง จ้างเงินค่าจ้างรวมเป็นเงิน 2,020,645 บาท(สองล้านสองหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่นายวีระชาติกับพนักงานทั้ง 35 คน ภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบคำสั่ง โดยนำเงินดังกล่าวไปจ่าย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เขต 5 อาคารประกันสังคม ชั้น 8 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กทม. ในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ มาตรา 125 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้วถ้านายจ้างลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งนั้นให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ในกรณีที่นายจ้างลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด

ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลนายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้

มาตรา 151 วรรคสอง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิแรงงานที่สั่งตาม

มาตรา 120 หรือคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.62 กรรมการของบริษัทมี 8 คนประกอบด้วย พล.ต.บุญลิศ แจ้งนพรัตน์ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ นายพิชิต สินพัฒนสกุล นายหาญ เชี่ยวชาญ นายกุดัน สุขุมานนท์ นายทวิช เดชะนาวากุล นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย และน.ส.ประนอม โฆวินวิพัฒน์