อธิบดีปกครองคนใหม่ย้ำต้องทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น

วันที่ 01 ต.ค. 2562 เวลา 19:09 น.
อธิบดีปกครองคนใหม่ย้ำต้องทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น
อธิบดีกรมการปกครองคนใหม่ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการเน้นย้ำคนมหาดไทยต้องทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยกล่าวถึงบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองว่า ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีมิติเวลา ต้องสร้างเครือข่ายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปสู่ผลผลิต ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับที่น้องประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้วางแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ อาทิ ด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน : เน้นให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมขยายผลโครงการพระราชดำริที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ควรต้องหาจุดเด่นของอำเภอ และพิจารณาจัดทำโครงการที่มีในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพื่อเชิดชูพระนามฯ

นอกจากนั้น ด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ : มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และต่อไปจะมีระบบการรายงานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด อำเภอ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งนี้ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญกับศูนย์ดำรงธรรม ให้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหา และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ต้องคำนึงถึงแนวทางการใช้ชีวิตให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ การทำงานในแต่ละครั้ง อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนคนหนึ่ง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ การทำให้ทุกข์ของประชาชนน้อยลง สุขมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความสุข ก็จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน เกิดความปิติ ส่งผลบุญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต