กทม.ออกกฎคุมเข้มเทศกิจแต่งกายอู้ฟู่สวมเครื่องประดับไม่เหมาะสม

วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 13:46 น.
กทม.ออกกฎคุมเข้มเทศกิจแต่งกายอู้ฟู่สวมเครื่องประดับไม่เหมาะสม
กทม.ออกมาตรการคุมเข้มการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจหลังถูกร้องเรียนแต่งกายไม่เหมาะสมสวมใส่เครื่องประดับเกินจำเป็นสั่งสอบทางลึกได้มาโดยสุจริตหรือไม่  

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ที่ศาลาว่าการกทม. รายงานข่าวแจ้งว่า กทม. ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักเทศกิจและผู้อำนวยการสำนักงานเขต เรื่องมาตรการการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจจำนวนมากว่ามีปัญหาในหลายเรื่องโดยเฉพาะบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกายไม่เหมาะสม การใส่เครื่องประดับที่เกินความจำเป็น

รวมถึงการแต่งกายให้สื่อไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ได้แก่ ตำรวจ ทหาร เป็นต้น ทรงผมไม่เป็นไปตามระเบียบ และมีรอยสักพ้นจากเครื่องแต่งกายตามระเบียบราชการ รวมถึงการพูดจาไม่สุภาพ เป็นต้น ซึ่ง กทม.ไม่มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวมานาน จึงอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่หย่อนยานไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบ ทำให้กระทบกับการทำงานและภาพลักษณ์ของกทม.

นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางเขตปล่อยปละละเลยการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์บนทางเท้า ตลอดจนการกระทำอื่นๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการตรวจตรา กวดขันและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้ 1. ให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดระเบียบและบังคับการตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ฝ่าผืนกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่กระทำผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯและ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น

2. ให้สำนักเทศกิจดำเนินการควบคุมดูแลตรวจสอบการดำเนินการจัดระเบียบและบังคับการ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต หากพบว่าสำนักงานเขตได้กระทำหรือละเว้นกระทำการใดๆปล่อยให้มีการฝ่าฝืนกระทำความผิดกฎหมาย หรือผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าวให้สำนักเทศกิจหรือหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี แจ้งเป็นหนังสือพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเขตดำเนินการแก้ไข

หากสำนักงานเขตยังคงเพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยให้มีการฝ่าฝืนกระทำผิดต่อกฎหมายในบริเวณพื้นที่เดิม หลังจากได้รับหนังสือเตือนให้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ให้สำนักเทศกิจจัดทำรายงานพิจาณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโยกย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสั่งราชการฝ่ายเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

ส่วนหัวหน้างานที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าชุดสายตรวจพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ให้พิจาณาเสนอเพื่อโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เทศกิจ ทั้งนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย

และ 3. ให้สำนักเทศกิจ สืบสวนสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ ทั้งทางตรงและทางลับ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือประพฤติไม่เหมาะสมสร้างความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่และกทม.

หากตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้วพบว่ามีมูลให้เสนอเรื่องรายงานปลัดกทม. เพื่อสับเปลี่ยนสายงานและดำเนินการทางวินัย ขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งหมด ทั้งที่เป็นข้าราชการและลูกจ้าง และรวมเทศกิจในทุกส่วน ทั้งในส่วนการลงพื้นที่จัดระเบียบ เทศกิจประจำสำนักงานและเทศกิจในภารกิจพิเศษต่างๆ ด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต