หนุนคนไทยผลิตวัคซีนเอง! "อนุทิน"ดันระเบียบทุนวิจัย-จัดซื้อวัคซีนในประเทศ

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 17:12 น.
หนุนคนไทยผลิตวัคซีนเอง! "อนุทิน"ดันระเบียบทุนวิจัย-จัดซื้อวัคซีนในประเทศ
"อนุทิน" ไฟเขียว "ระเบียบทุนวิจัยและการจัดซื้อวัคซีนในประเทศ" หนุนคนไทยผลิตวัคซีนเอง แต่ย้ำต้องได้มาตรฐานสากล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบ หลักการ 2 เรื่องสำคัญ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิตวัคซีน พ.ศ. .... และร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ

นายอนุทิน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ และต้องการให้ผู้วิจัยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ

"ขณะเดียวกันการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับคนไทยในภาวะที่มีการระบาดของโรคหรือสถานการณ์วิกฤติ ที่สำคัญประชาชนในประเทศได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย"

นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิจัย การพัฒนา การผลิตวัคซีนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ร่างระเบียบฯและหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวัคซีนเกิดความตื่นตัว และแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ อีกทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัคซีนในประเทศให้มีรากฐานเข้มแข็ง มีศักยภาพแข่งขันในตลาดภูมิภาคได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร่างระเบียบฯ และร่างหลักเกณฑ์ฯ ทั้งสองฉบับ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือ และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในประเทศลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เช่น การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้กับผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตวัคซีน การกำหนดให้ผู้ผลิตยาที่ผลิตในประเทศได้รับการส่งเสริมตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อวัคซีนตามแผนงานได้สะดวกและประหยัดงบประมาณ ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางของทางราชการ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต