รมว.อว.ชูสาธิตฯประสานมิตรตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาเด็กไทย

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 17:04 น.
รมว.อว.ชูสาธิตฯประสานมิตรตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาเด็กไทย
สุวิทย์ เมษินทรีย์ โพสต์เฟซบุ๊ก เยี่ยมสาธิตฯประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เป็นตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาเด็กไทย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee เล่าถึงเรื่องการเยี่มชมและมอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) เชื่อว่าการเป็นโรงเรียนสาธิตนั้น คือการเป็น Sandbox เพื่อทดลอง ทดสอบ ลองของใหม่ๆ เป็น Experimental platform โดยต้องกล้าที่จะล้มเหลว (Dare to fail) และทำลายตนเองก่อนที่คนอื่นจะทำลายเรา (Creative destruction) ในลักษณะของ Living lab ด้านการศึกษาไทย และ เมื่อได้ฟังบรรยายสรุปและได้พบกับเด็กๆสาธิตประสานมิตรแล้วเชื่อมั่นว่าสาธิตฯประสานมิตรเป็นหนึ่งในตัวอย่างต้นแบบที่ดีในการเป็น Living Lab ของการศึกษาไทย

โรงเรียนสาธิตฯ ประสานมิตร มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับศักยภาพความถนัด ความชอบของนักเรียนแต่ละบุคคล เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพหรือปัญญาด้านต่างๆให้สูงขึ้นได้ตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนนั้นในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาตัวเอง ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นอาทิ เช่น ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การใช้เหตุใช้ผล การทำงานเป็นระบบ อ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล (Digital literacy) มีทักษะการสื่อสารทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการออกแบบหลักสูตรให้มีการพัฒนาและทดสอบความถนัดทั้งสองซีกซ้ายและขวาเพื่อให้เด็กๆหาตัวตนของตัวเองได้

สำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้มีแค่สายวิทย์ฯ หรือสายศิลป์ฯ ให้เด็กๆได้เลือกเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนได้เปิดกว้างในสาขาวิชาเอกต่างๆที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและรองรับอาชีพในอนาคตไว้ด้วยกันถึง 22 วิชาเอก เช่น เอกวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เอกแอนิเมชั่น วิชาเอกดิจิทัล มีเดียอาร์ต เอกดุริยางคศิลป์ วิชาเอกพลศึกษา เอกอาหารการโรงแรม เป็นต้น โดยในทุกสาขาวิชาเอก โรงเรียนมีความพร้อมของสภาพห้องเรียน ห้องฝึกปฎิบัติการในศาสตร์สาขาต่างๆไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้เรียนในแต่ละสาขาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเรียนรู้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

อีกทั้งในปัจจุบันวิชาเอกที่เปิดใหม่และตอบรับกับการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่21 คือ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engeneer Artificial Intelligence : E-AI )กลุ่มสาขาวิชา คณิต-วิศวะ (Mathematic Engineer: ME) และกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ( Information Technology : IT) ที่มีเป้าหมายในการสร้างผู้เรียนที่รู้ทันเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้กับศาสตร์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาผ่านรูปแบบการทำโครงงานเป็นฐาน โดยสาขาวิชาเอกต่างๆเหล่านี้เด็กๆจะได้ฝึกฝนจากประสบการณ์ตรงเพื่อสามารถตอบตัวเองได้ว่าในอนาคตจะประกอบอาชีพด้านใด และจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยในคณะใดเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากมัธยมปลาย หรือหากเรียนแล้วไม่ชอบด้านนี้ เด็กๆก็สามารถย้ายสาขาเมื่อถึงตอนสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาได้เช่นกันครับ

การพัฒนาคนในโลกอนาคตนั้น เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ดังนั้นหากเราสามารถหล่อหลอมเยาวชนของเราให้มีทักษะกระบวนการคิดที่มีตรรกะ กล้าที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะลองผิดลองถูกดังเช่นที่สาธิตฯประสานมิตรสอนเด็กๆ ก็จะทำให้เราสามารถสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ครับ ผมได้กล่าวไว้กับผู้บริหารมศว.ว่า มศว.เปรียบเหมือนตักศิลาในการสร้างครู ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้ สาธิตฯประสานมิตร เป็นตัวอย่าง Living Lab ด้านการศึกษาของเด็กไทยครับ ในอนาคตผมจะขยายโมเดลโรงเรียนต้นแบบนี้ไปยังโรงเรียนอื่นๆในเครือสาธิต เพื่อให้เด็กอื่นๆได้มีโอกาสเช่นนี้บาง เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ผมให้ความสำคัญครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต