สถ.ติวเข้มครูอปท.ใช้แนวการสอนของฟินแลนด์มาเป็นต้นแบบสอนเด็ก

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 15:54 น.
สถ.ติวเข้มครูอปท.ใช้แนวการสอนของฟินแลนด์มาเป็นต้นแบบสอนเด็ก
อธิบดีสถ.เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ เพิ่มศักยภาพครูอปท.ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี2562 โดยมี นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์พร้อม คณะครูจาก Kuoppanummi School ประเทศฟินแลนด์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอปท.เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศต้นแบบทางการศึกษามีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจากผลการวิจัยเรื่อง "การกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21" ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ กำหนดการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์แบบไม่มีความตายตัว ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ครูเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่กลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบของตนอย่างอิสระ สามารถเลือกใช้ตำราได้อย่างหลากหลาย กล่าวคือ ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตที่ดีของนักเรียน ทั้งในแง่ของกาย จิตใจ สังคม และสุขภาพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการสัมมนาฯไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎี และการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามจากการติดตามพบว่า ครูที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูฟินแลนด์ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน นำเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนของฟินแลนด์มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น

"ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียน มีความกดดันต่อการเรียนน้อยลง กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น มีระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถในระดับที่ดี นักเรียนยอมรับในระดับผลการเรียนที่ได้รับได้" อธิบดีสถ.กล่าว