มท.ถกแก้อุบัติเหตุทางถนนสร้างต้นแบบจัดการความปลอดภัยอย่างยั่นยืน

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 12:39 น.
มท.ถกแก้อุบัติเหตุทางถนนสร้างต้นแบบจัดการความปลอดภัยอย่างยั่นยืน
รมช.มหาดไทยประชุมแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนนสร้างต้นแบบวัฒนธรรมจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านควมปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ที่ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมี ตัวแทนหน่วยงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 500 คน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่า "อุบัติเหตุทางถนน"เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลากหลายมิติ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดการสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้ให้นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในระยะแรก คือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมาย กระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่  

นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ กฎหมายจราจร แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการฯ ในวันนี้ จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะได้นำไปประกอบการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการจัดการปัญหาต่อไป

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเป็นการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติของการป้องกัน การส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ “ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป” และ“ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่”