มท.1เซ็นคำสั่งห้ามเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้เกิน1ครั้งต่อวัน

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 20:42 น.
มท.1เซ็นคำสั่งห้ามเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้เกิน1ครั้งต่อวัน
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่องการทวงหนี้ให้เจ้าหนี้ติดตามทวงถามเอาจากลูกหนี้ได้ไม่เกิน1ครั้งต่อวัน

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3.ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ค. พ.ศ. 2562

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้