3 องค์กรใหญ่ เนรมิตครัวโรงเรียนบางน้ำผึ้งต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 19:24 น.
3 องค์กรใหญ่ เนรมิตครัวโรงเรียนบางน้ำผึ้งต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
มั่นคงเคหะการฯผนึก ไมเนอร์ และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ร่วมพัฒนาชุมชนบางกระเจ้า ภายใต้แนวคิด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” นำร่องปรับปรุง ครัวโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ยกระดับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

น.ส.ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯและพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินโครงการ “ครัวโรงเรียน”ภายใต้แนวคิด"ชุมชนอยู่ดีมีสุข" (Wellness Community)ขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและโภชนาการจากอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โดยบริษัทฯเข้ามาช่วยปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆของอาคาร รวมไปถึงระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเหมาะสมกับการใช้งาน

ทั้งนี้ความร่วมมือของ 3 องค์กรพันธมิตร เริ่มตั้งแต่การเข้าไปพัฒนาและปรับปรุงครัวของโรงเรียนครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ การสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารครัวโรงเรียนให้มีความทันสมัย จัดหาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงการจัดหาและกำหนดจุดทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนักโภชนาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง ให้แก่นักเรียน ครู ตลอดจนผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้ในการปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย อีกด้วย ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่าทางโรงพยาบาลฯ เรามีความชำนาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา จึงได้นำเอาความรู้ความชำนาญที่เรามีในเรื่องสุขภาพหลายๆ ด้าน มาช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่กลางปี 2561 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลฯ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ แก่ชุมชนพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ด้านนาย วิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 ได้เลือกที่จะช่วยปรับปรุงห้องครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ขององค์กร โดยเริ่มเข้าไปปรับปรุงตั้งแต่เดือนเมษายน ทำงานร่วมกับ บริษัท มั่นคงเคหะการ และ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวทัลไลฟ์ รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งได้เริ่มจากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในครัว ปรับปรุงอุปกรณ์ทำอาหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดทำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างส่งเสริมอาหารปลอดภัย และอาหารกลางวันคุณภาพแก่นักเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพอาหาร และคุณภาพชีวิตจากการบริโภคอาหารกลางวันที่ดี

“เป้าหมายสำคัญของโครงการ นอกจากมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากโครงสร้างครัวโรงเรียนแล้ว ยังรวมไปถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการตระหนักความสำคัญของการสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนผ่านการบริโภคอาหารกลางวันมีประโยชน์จากที่โรงเรียนได้ทุกวันอีกด้วย”