12องค์กรภาคประชาชนจี้สธ.รับรองสูตรน้ำมันกัญชา "หมอเดชา"

  • วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 07:56 น.

12องค์กรภาคประชาชนจี้สธ.รับรองสูตรน้ำมันกัญชา "หมอเดชา"

12องค์กรภาคประชาชนจี้รัฐมนตรีสธ.คนใหม่แก้ระเบียบเพื่อรับรองหมอพื้นบ้านเพื่อให้ น้ำมันกัญชาของ "หมอเดชา" ได้รับการรับรอง

เครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ได้ออกแแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชา ศิริภัทร โดยอ้างว่าหมอเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี่เอง

ในระเบียบดังกล่าว ไม่เพียงมีผลกระทบต่อหมอเดชาเท่านั้น แต่ทำให้หมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คนที่เคยผ่านการรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ 2555 ต้องเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติความเป็นหมอพื้นบ้านทันทีแล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน ที่เคยรับทราบว่าหมอเดชา ศิริภัทร ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่วันนี้กลับมีข่าวว่า เฉพาะสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชาเองไม่มีปัญหา แต่เหตุที่ยังรับรองไม่ได้เพราะหมอเดชาไม่ใช่หมอพื้นบ้าน นอกจากประชาชนทั่วไปจะสับสนแล้ว ยังสร้างภาระความยุ่งยากให้กับหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ต้องทำกระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านเดิมกันใหม่ทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน 10 มิถุนายน พ.ศ 2562 เพื่อรับรองหมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 มาตรา31(7)โดยอัตโนมัติตามอายุของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่เหลืออยู่

เครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร

- มูลนิธิข้าวขวัญ

- มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

- มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

- มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

- มูลนิธิสุขภาพไทย

- มหาวิทยาลัยรังสิต

- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

- เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

- ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.)

- เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum)

- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

ข่าวอื่นๆ