กทม.ตักบาตรพระวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล

  • วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 10:20 น.

กทม.ตักบาตรพระวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล

รองผู้ว่ากทม. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กิจกรรมที่ทาง กรุงเทพมหานครจัดขึ้น มีทั้งงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-17 ก.ค. 62 โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 62 เวลา 14.00 – 15.00 น. ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 13 "กัณฑ์นครกัณฑ์" ซึ่งเป็นกัณฑ์สุดท้ายของการเทศน์มหาชาติ และในเช้าวันนี้จะพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 68 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ประการแรก เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 โดยมีใจความสําคัญคือ อริยสัจ 4 อันหมายถึง ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ประการที่สอง เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก และประการสุดท้าย เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงเป็นการสมควรที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจและน้อมนําหลักธรรม มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ลด ละ เลิกอบายมุข รวมทั้งดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไป

 

 

ข่าวอื่นๆ