แพทย์แผนไทยเห็นชอบ "น้ำมันกัญชา" ของ "อ.เดชา" เป็นยาหมอพื้นบ้าน

  • วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 20:21 น.

แพทย์แผนไทยเห็นชอบ "น้ำมันกัญชา" ของ "อ.เดชา" เป็นยาหมอพื้นบ้าน

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เห็นชอบให้ตำรับ "น้ำมันกัญชา" ของ "อ.เดชา" เป็นตำรับยาหมอพื้นบ้าน

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การพิจารณาตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของกัญชา มียื่นขอรับการพิจารณาทั้งสิ้น 68 ตำรับ ทั้งนี้คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้ดำเนินการพิจารณาตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ส่งเข้ามาแล้ว 2 ครั้ง รวมจำนวนตำรับยาที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาทั้งสิ้น 9 ตำรับ ผ่านความเห็นชอบ 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ โดย 8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ มีตำรับน้ำมันของนายเดชา ศิริภัทร รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะรายงานเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึง กระบวนการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยจากพืชกัญชาว่า หลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการขับเคลื่อนนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่านคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการด้านการปลูก และการผลิตตำรับยา

2. คณะกรรมการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร

3. คณะกรรมการด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

4. คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

ข่าวอื่นๆ