ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคลปี62พระยาแรกนาหยิบผ้า5คืบพระโคกินข้าว-น้ำ-หญ้า

วันที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 09:43 น.
ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคลปี62พระยาแรกนาหยิบผ้า5คืบพระโคกินข้าว-น้ำ-หญ้า
ผลเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคลแรกนาขวัญ 2562 ปีนี้พระโคกินข้าว น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี

ผลเสี่ยงทาย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ว่า ผลเสี่ยงทายผ้านุ่งพระยาแรกนา หยิบผ้าได้5คืบพยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคกินข้าว-น้ำ-หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์ดี ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

สำหรับการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฤกษ์การไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 08.29 – 08.49 น. ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2562 คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร คู่เคียงมีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล โดยพระโคเพิ่ม มีความสูง 159 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 230 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 201 เซนติเมตร อายุ 9 ปี ส่วนพระโคพูล มีความสูง 157 เซนติเมตร ความยาวลำตัว 238 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอก 205 เซนติเมตร อายุ 9 ปี พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา