ดีต่อใจ หนุนรัฐเดินหน้าต่อ “ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี”

  • วันที่ 09 เม.ย. 2562 เวลา 16:52 น.

ดีต่อใจ หนุนรัฐเดินหน้าต่อ “ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี”

ครม.ลุงตู่เปิดผลสำรวจ คนเชียร์ ช็อบหนังสือได้ลดหย่อนภาษี อยากให้เดินหน้าต่อสร้างประโยชน์ส่งเสริมการอ่าน ผลดีต่อธุรกิจหนังสือ

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 62 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช้อปหนังสือช่วยชาติ) ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61-16 ม.ค. 62

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการช็อบหนังสือช่วยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับสวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ซึ่งผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนหรือจัดให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไป เนื่องจากเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน รวมถึงควรขยายเวลาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและลดวงเงินในการซื้อเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจแต่มีรายได้น้อยด้วย

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยอดจำหน่ายหนังสือของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) พบว่าการใช้มาตรการภาษีฯ ของรัฐบาลครั้งนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจหนังสือ โดยช่วยให้มีรายได้จากการจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ของร้านหนังสือเชนสโตร์ (Chain Store) ร้านหนังสืออิสระ และการขายทางออนไลน์ของสำนักพิมพ์เพิ่มขึ้นจากรายได้ปกติก่อนดำเนินมาตรการภาษีฯ

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะที่เห็นควรสนับสนุนมาตรการภาษีฯ ตลอดทั้งปีและเพิ่มวงเงินค่าซื้อหนังสือเพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อหนังสือเพื่อบริจาคหรือกิจกรรม CSR ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ ควรมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ และควรเผื่อเวลาประกาศใช้มาตรการภาษีฯ มากกว่านี้ เพื่อที่สำนักพิมพ์จะได้มีเวลาในการเตรียมหนังสือและจัดส่งหนังสือไปยังร้านหนังสือเชนสโตร์ทั่วประเทศ รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ร้านค้าที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเข้าร่วมด้วย

อนึ่ง มติครม.เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนผลผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นของชุมชน เพื่อให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าหนังสือที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

ข่าวอื่นๆ