รัฐแจง "บ้านคนไทยประชารัฐ" ให้สิทธิคนจนเข้าร่วมก่อน

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 07:49 น.
รัฐแจง "บ้านคนไทยประชารัฐ" ให้สิทธิคนจนเข้าร่วมก่อน
อธิบดีกรมธนารักษ์แจงโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ให้สิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าร่วมก่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ชี้แจงกรณีที่มีสื่อนำเสนอข่าวว่า โครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบจากการเช่ารายเดือนมาเป็นการเช่าระยะยาวและกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ประชาชน แต่เป็นกลุ่มข้าราชการหรือคนของรัฐเท่านั้น โดยนายอำนวยได้ชี้แจงว่า ครม. มีมติเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 61 เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” บนที่ดินราชพัสดุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผู้ประกอบการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาทิ บ้านแฝด บ้านแถวอาคารชุดพักอาศัย โดยมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร แล้วขายให้ประชาชนในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาทต่อหน่วย รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

(1) ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

(2) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน (Gross Income)

(3) ประชาชนทั่วไป

โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ก่อน เมื่อบ้านในโครงการเหลือจึงจะพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และกรมธนารักษ์ให้สิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี

"ปัจจุบัน แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” คิดเป็นร้อยละ 61 ของจำนวนยูนิตทั้งหมดแล้ว การดำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากเป็นการดำเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุจึงต้องดำเนินการโดยการเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์"

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐด้วย