สภาสตรีฯผนึกพม.จัดงานวันสตรีสากล

วันที่ 08 มี.ค. 2562 เวลา 13:16 น.
สภาสตรีฯผนึกพม.จัดงานวันสตรีสากล
สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พม.จัดงานวันสตรีสากล เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีที่มีผลงานโดดเด่น

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเชิดชูเกียรติ “ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในวันสตรีสากล" โดยมี ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีฯกล่าวรายงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสวนาในหัวข้อการเสริมสร้างศักยภาพสตรี และเด็กหญิง

ทั้งนี้ นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เสวนาในหัวข้อเรื่องกฎหมายเพื่อสตรีไทยแลนด์ 4.0 และนางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึง ความสำคัญในเรื่อง สตรีและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เสวนาในหัวข้อ สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของสถ.และในเวทีเดียวกันนี้ ยังมีสตรีที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของน้ำพริกนิตยา และนิตยาไก่ย่าง ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศมาเล่าประสบการณ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ทั้งนี้ การจัดเสวนามีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่สังคมความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืนตามมติที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

อย่างไรก็ตาม และตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืน” ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ และมุ่งหวัง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีที่เป็นรากฐานกำลังสำคัญของสถาบันครอบครัว อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้สตรีสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติโดยรวม

ในโอกาสนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้มอบหมายให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาเสนอชื่อสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่าย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากลประจำปี 2562 จำนวน 2 รายคือ พญ.อุษา ทิศยากร ประเภทบุคคลภาครัฐ และดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา ประเภทบุคคลภาคเอกชน