นายกฯปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายพระกุศลร.9-เฉลิมพระเกียรติร.10

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 15:00 น.
นายกฯปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายพระกุศลร.9-เฉลิมพระเกียรติร.10
นายกฯปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาสืบสายพันธุ์จากต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถวายเป็นพระราชกุศลร.9และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร.10

เมื่อ19 ก.พ. 62 เวลา 08.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดที่สืบสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ นายกามินี ชยวิกรมะ เปเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนพิเศษของนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่รัฐบาลไทย เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตลอดระยะเวลา 64 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยมีจุดเด่นในด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ยืนยาวมานานก่อนหน้านี้หลายศตวรรษเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งและส่งเสริมให้ความร่วมมือในทุกด้านเจริญรุ่งเรือง มีการติดต่อระหว่างกันโดยเฉพาะ ในระหว่างประชาชนด้วยกันที่เข้าใจและผูกพันกันอย่างแนบแน่น

ในโอกาสการประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชหน่อโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ พระเมตตาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

พร้อมทั้งขออนุโมทนาในกุศลจิตของรัฐบาลศรีลังกา ตลอดจนประชาชนชาวศรีลังกาที่ได้มีมุทิตาจิตในการมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ในครั้งนี้ประสบความสุข เจริญในธรรม และมีความสำเร็จรุ่งเรืองในกิจวัตรการงานต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนระหว่างไทยและศรีลังกาตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต