อภัยภูเบศร โดดร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนออนไลน์

  • วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 10:57 น.

อภัยภูเบศร โดดร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนออนไลน์

รพ.อภัยภูเบศร โดดร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนออนไลน์ ระบุทำด้วยใจอยากช่วยสังคมบนฐานข้อมูลจริง ไม่หลอกลวง

ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ร่วมออกบูธแสดงผลงานขององค์กรที่ได้รับการรับรองกิจการเพื่อสังคม ในกิจกรม Kict off การยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ หรือ SE Online เพื่อเพิ่มช่องทางการยืนแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีกระทรวงพัฒนาสัคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพใหญ่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้ขับเคลื่อนงานด้านกิจการเพื่อสังคม ด้วยการออกหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลการขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองฯ อีกทั้งเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็ปไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

“วันนี้ถ้ามีคนมาถามอภัยภูเบศรว่า ทำไมถึงมาทำธุรกิจเพื่อสังคม เราก็จะตอบว่า เราขายผลิตภัณฑ์พร้อมกับใจของเรา เพราะใจที่อยากช่วยสังคม เราจึงมาทำธุรกิจแนวนี้ และ เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันปิดบังไม่ได้ ต้องไม่หลอกลวงต้องไปเฟค ถ้าถามว่าจะเริ่มยังไง ทางโครงการมีระบุไว้ชัดเจน 5 ข้อ คือ 1) วัตถุประสงค์หลัก เป็นกิจการเพื่อแก้ไขปัญหา/ พัฒนาสังคม หรือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 2) มีรายได้หลักมาจากการขายสินค้า หรือให้บริการ มากกว่า 50% ของยอดรายรับ 3) มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4) มีการจัดการผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มากกว่า 50% ไปลงทุนซ้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสังคมหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม และ 5) มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบธรรมาภิบาลที่ชัดเจน” ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ หรือ SE Online นั้น จะทำให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคมควบคู่เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้วยการจ้างงานและการกระจายรายได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างบูรณาการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้

ข่าวอื่นๆ