สถ.แจงสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะไม่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
สถ.แจงสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะไม่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5
อธิบดี สถ. แจงการเกิดฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เป็นผลจากการสร้างโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามคำสั่งคสช.

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเฟสบุ๊คเพจบางเพจ ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กทม.ว่า เกิดจากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 เปิดทางให้เอกชนตั้งโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั่วประเทศนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า นับตั้งแต่มีคำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม ม.44 ที่ยกเว้นการประกอบกิจการบางประเภท เช่น โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ยังไม่มีการก่อสร้างหรือเปิดดำเนินงาน แต่อย่างใด ทุกโครงการยังคงอยู่ในกระบวนการกลั่นกรองโครงการ หรือจัดหาเอกชนร่วมดำเนินการทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การเกิดฝุ่น PM 2.5 จึงไม่ได้เป็นผลจากการสร้างโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ ถ้าโครงการโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการดำเนินการในด้านต่างๆ คือ ต้องถูกควบคุมการดำเนินการ รวมถึงการปล่อยมลภาวะ (Emission Control) ภายใต้กฎ/แนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตาม COP (Code of Practice) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมเถ้าหนัก (bottom ash) และเถ้าลอย (fly ash) ที่เกิดจากกระบวนการในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีวิธีการในการนำเถ้าไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

นอกจากนั้น การก่อสร้าง/ดำเนินโครงการใด ๆ ต้องมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยทั้งสิ้น ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอโครงการ ถึงขั้นตอนของการก่อสร้าง ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้โดย COP (Code of Practice) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่ง อปท.หรือผู้ดำเนินการ จะต้องจัดสร้างอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ เสียง กลิ่น ตลอดอายุการทำงานของโรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ดังนั้นการออกคำสั่ง คสช. ที่ 4/2559 จึงไม่ใช่เหตุของปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต