สนช.รับหลักการร่างกม.กำจัดขยะไอทีผู้ผลิตทิ้งเกลื่อนเจอคุก6เดือน

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 13:40 น.

สนช.รับหลักการร่างกม.กำจัดขยะไอทีผู้ผลิตทิ้งเกลื่อนเจอคุก6เดือน

มติสนช.170เสียงรับหลักการร่างกม.กำจัดขยะไอทีวาระแรก ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาให้แล้วเสร็จใน45วัน เข้มผู้ผลิตห้ามทิ้งเกลื่อน ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 170 เสียงรับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ โดยมีเหตุผลเพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตลดการใช้สารอันตราย รวมทั้งปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ สนช.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 21 คน พร้อมกับกรอบเวลาพิจารณาให้เสร็จภายใน 45 วันก่อนเสนอกลับมาให้ที่ประชุมสนช.ลงมติอีกครั้ง

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว คือ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าหรือทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ผลิต ซึ่งหมายถึงเจ้าของยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ จัดทำแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อกรมควบคุมมลพิษ โดยต้องมีรายละเอียด ได้แก่ 1.ประมาณการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าฯที่จำหน่ายในแต่ละปี 2.ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์และวิธีการรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม และการเก็บรักษาซากผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภค 3.เป้าหมายในการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์  4.วิธีการขนส่งซากผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมไปยังโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 5. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับคืน การจัดเก็บ การรวบรวม การเก็บรักษา การขนส่งซากผลิตภัณฑ์ และอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์  โดยหากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวอื่นๆ