คุมป้ายโฆษณาลดอุบัติเหตุ ครม.จัดระเบียบทั่วไทย

วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 06:48 น.
คุมป้ายโฆษณาลดอุบัติเหตุ ครม.จัดระเบียบทั่วไทย
ครม.จัดระเบียบป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะทั่วประเทศ เตรียม บังคับใช้กฎหมายเข้มหลังปปช.พบเจ้าหน้าที่ทุจริตเปิดช่องให้ติดตั้งผิดกฎหมาย

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับมาตรการ ไปพิจารณาดำเนินการ เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อย่างเคร่งครัด

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขาดสมาธิ เพราะหันไปสนใจภาพหรือข้อความบนป้ายโฆษณาบ่อยครั้ง และยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายงานว่า บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณาทั้งหมดในปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถควบคุมและจัดการกับการติดตั้งป้ายโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ป.ป.ช.มีข้อคิดเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์ทุจริตในหลายลักษณะ เช่น เลือกปฏิบัติในการอนุมัติขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จัดทำป้ายโฆษณาเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง

สำหรับมาตรการป้องกัน 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.มาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่ กำหนดให้ป้ายโฆษณาทุกประเภทจะต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงต้องจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับติดป้ายโฆษณาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าขออนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดโอกาสของเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์

ขณะที่มาตรการทางกฎหมายจะกำหนดคำนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในแต่ละหน่วยงาน และจะมีการกำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ 2.มาตรการระยะยาว คือ การจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายณาบนทางสาธารณะ

บทความแนะนำ