โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อำพน-อภิรัชต์"กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันที่ 07 ม.ค. 2562 เวลา 09:30 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"อำพน-อภิรัชต์"กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อำพน กิตติอำพน และ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น และปรับปรุงที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นายอำพน กิตติอำพน กรรมการพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการ

2. ให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่งพลเอก จิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ ที่ปรึกษานายวิชา วรมาลี ที่ปรึกษานายณรงค์วิทย์ ฉัตรพัฒน์ ที่ปรึกษานายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษานางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษา

3.แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ที่ปรึกษานางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณ วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2562เป็นปีที่ 4  ในรัชกาลปัจจุบัน