สถ.กำชับอปท.ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่62

  • วันที่ 29 ธ.ค. 2561 เวลา 12:04 น.

สถ.กำชับอปท.ร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่62

สถ.กำชับอปท.ทั่วประเทศร่วม“ลดอุบัติเหตุทางถนน”ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินกว่าในช่วงเวลาปกติกรมฯจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 โดยขอให้ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนโดยประสานสถานีตำรวจและหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน และการจัดสายตรวจสุ่มตรวจตามเส้นทางสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน) สายรอง (ทางหลวงชนบท/ถนนของ อปท. และหน่วยงานอื่น) และในสถานที่ชุมชนหรือบริเวณด้านหน้าสถานบันเทิง เพื่อเป็นการป้องปรามการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิด ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4 ม. (10รสขม) ได้แก่

1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6.แซงในที่คับขัน 7.เมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และ10.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

นอกจากนี้ยังขอให้ อปท. ทุกแห่งร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำรวจบ้าน ทหาร และประชาชนในพื้นที่ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่และกำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ) และหากมีคำสั่งให้บุคลากร ของ อปท. ปฏิบัติหน้าที่ประจำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เช่นที่ด่านตรวจ ด่านชุมชน ณ จุดที่มีการเฉลิมฉลอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด

ด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ก็ได้ขอให้ อปท. ทุกแห่งดำเนินมาตรการ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยในถนนเส้นนี้ ขอให้ อปท.สำรวจและตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัย,ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ทางเลี่ยง ทางลัด และจัดทำป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่างๆ ให้ชัดเจน ขอให้จัดจุดพักรถ และจุดบริการเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน, ให้ตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างถนน (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้ายโดยปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ด้านมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุให้อปท. เตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัยในความรับผิดชอบ ด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กำหนดให้มีทีมกู้ชีพฉุกเฉินระดับท้องถิ่น อำเภอ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสบเหตุ ได้ทราบถึงระบบการช่วยเหลือต่างๆ ที่สมควรได้รับ เช่น ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ประชาชนมีสิทธิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่”, การจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ