การศึกษายังเหลื่อมล้ำ

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 10:42 น.
การศึกษายังเหลื่อมล้ำ
สถานการณ์การศึกษาไทยปี 2560-2561 ยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคุณภาพโรงเรียนในเมืองกับชนบท

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยระหว่างการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2560-2561 ว่า สกศ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำร่างรายงานสภาวะการศึกษาไทยครอบคลุมเป้าหมายแผนการศึกษาชาติ 5 เป้าหมาย ได้แก่ การเข้าถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในปี 2561 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนผ่านการศึกษาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและแผนการศึกษาแห่งชาติ ข้อค้นพบคือ คนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาภาคบังคับได้มากกว่า 90% แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ ด้านคุณภาพระหว่างโรงเรียนในเมืองกับชนบท และผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ดีจะได้โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ที่มาจากครอบครัวยากจน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผลที่ได้จากการจัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทย นำไปสู่การจัดทำเป็นนโยบายของภาครัฐ เช่น นโยบายจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาระดับประถมวัย การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2560-2561 ฉบับสมบูรณ์จะเสร็จในเร็วๆ นี้

นายวีระชาติ กิเลนทอง สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอร่างรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2560-2561 ตอนหนึ่งว่า หากต้องการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ก็ควรเร่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการปรับตัวในบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ขณะที่ตลาดแรงงานก็ต้องเพิ่มค่าตอบแทนผู้จบสายอาชีพด้วย จึงจะมีผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต