คลังสอบทุจริตเบิกค่ายาจ่อเช็กบิลข้าราชการใช้สิทธิซ้ำซ้อน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 08:05 น.
คลังสอบทุจริตเบิกค่ายาจ่อเช็กบิลข้าราชการใช้สิทธิซ้ำซ้อน
ครม.กำชับทุกหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากทำผิดลงโทษทันที

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลราชการ หลังมีการปรับปรุงกำหนดให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในการยืนยันตัวตนแทนการจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทนการจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่ง จะช่วยประหยัดงบประมาณและค่าบริหาร ต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 2561

ทั้งนี้ พบว่าสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,327 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นของทางราชการ 1,110 แห่ง และเอกชน 217 แห่ง

สำหรับการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-30 ก.ย. 2561 พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยเดือนละ 1.2 ล้านคน จำนวนทำธุรกรรมทั้งหมด 13.5 ล้านรายการ เป็นจำนวนเงิน 21,892 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น การตรวจสอบผู้มีสิทธิที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสมพบว่าตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.-30 ก.ย. 2561 มีผู้ใช้สิทธิที่เข้าเงื่อนไขพฤติกรรมเสี่ยงจำนวน 1,481 ราย คิดเป็นจำนวนกว่า 395 ล้านบาท แยกเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมตระเวนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงตามสถานพยาบาลต่างๆ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มนี้กรมบัญชีกลางได้ขอสำเนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลต่างๆ มาตรวจสอบ พบว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ มีการใช้สิทธิตามสถานพยาบาล เพื่อขอรับยาด้วยโรคเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน

สำหรับอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สิทธิมีความถี่ในการเข้ารับการรักษาผิดปกติจำนวน 37 ราย รวมเป็นเงิน 362,520 บาท จากการตรวจสอบพบว่า เป็นการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาเบิกในระบบจ่ายตรง ซึ่งไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ ล่าสุด กรมบัญชีกลางได้แจ้งเตือนให้ส่วนราชการและสถานพยาบาลได้รับทราบแล้ว

นอกจากนี้ มีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 1,434 ราย รวมเป็นเงิน 392 ล้านบาท เช่น ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงทำรายการโดยไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเกินเดือนละ 3 ครั้ง จำนวน ค่ารักษาพยาบาลเกินครั้งละ 5 หมื่นบาท การใช้สิทธิต่างสถานพยาบาลพร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกัน

"ครม.มีมติเป็นข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่กรมบัญชีกลางจัดส่งให้เป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของข้าราชการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทุจริตในการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลขอให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ก็ให้หน่วยงานนั้นได้หาทางดำเนินการกฎหมายทันทีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นมีผลต่อรายจ่ายของประเทศ" แหล่งข่าวเปิดเผย