โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "5 ราชบัณฑิต"

  • วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 18:03 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "5 ราชบัณฑิต"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งราชบัณฑิตจำนวน 5 คน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต โดยมีเนื้อหาดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. ศาสตราจารย์มนัส สุวรรณ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนิภา จรูญเวสม์ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี สำนักวิทยาศาสตร์

๔. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ สำนักวิทยาศาสตร์

๕. ศาสตราจารย์ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) สำนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ