ศาลยุติธรรมเผย 1 ปีมีคดีกว่า 1.2 ล้านคดี

วันที่ 01 ม.ค. 2553 เวลา 20:52 น.
นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2552 ของศาลยุติธรรม ด้านคดีความว่า ในศาลชั้นต้นมีคดีเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 1,262,873 คดี เป็นคดีแพ่งจำนวน 300,810 คดี เป็นคดีอาญา 575,294 คดี คดีผู้บริโภค 356,230 คดี คดีล้มละลาย 30,539 คดี พิพากษาเสร็จสิ้นไป 1,067,907 คดี คิดเป็น 84.56% ของปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณา

สำหรับคดีแพ่งที่ฟ้องร้องมากที่สุด อันดับ 1 เรื่องขอจัดการมรดกจำนวน 62,416 คดี รองลงมา ได้แก่ เรื่องการละเมิด เรื่องการยืม และเรื่องการซื้อขาย ตามลำดับ

ส่วนคดีผู้บริโภคที่มีการฟ้องร้องกันมากที่สุด ได้แก่ สินเชื่อบุคคล/กู้ยืม/ค้ำประกัน จำนวน 146,465 คดี ถัดไป คือ บัตรเครดิต กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเช่าซื้อรถยนต์

ขณะที่ความผิดคดีอาญา อันดับ 1 คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 135,793 คดี อันดับ 2 พ.ร.บ.การจราจรทางบก อันดับ 3 พ.ร.บ.การพนัน และอันดับ 4 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

นายสราวุธ กล่าวว่า สำหรับคดีในส่วนของศาลชำนัญพิเศษ มีปริมาณคดีเข้าสู้การพิจารณาของศาลภาษีอากร ทั้งสิ้น 478 คดี พิพากษาเสร็จสิ้น 308 คดี คิดเป็น 64.44% ส่วนคดีแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 26,103 คดี พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 17,336 คดี คิดเป็น 66.41% มากที่สุด คือ เรื่องขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา

ขณะที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 8,464 คดี แบ่งออกเป็นคดีแพ่งจำนวน 1,283 คดี เป็นคดีอาญา 7,361 คดี พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 7,507 คดี เป็นคดีแพ่ง 664 คดี คดีอาญา 6,843 คดี คิดเป็น 86.83% โดยคดีแพ่ง อันดับ 1 เรื่องการขนส่งระหว่างประเทศ ส่วนคดีอาญา อันดับ 1 ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า

ด้านศาลเยาวชนและครอบครัว มีคดีเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 53,235 คดี เป็นคดีแพ่งจำนวน 16,414 คดี คดีอาญา 36,851 คดี พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 45,729 คดี คดีแพ่งที่ฟ้องร้องมากที่สุด คือ ฟ้องหย่า ส่วนคดีอาญา อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

ส่วนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลล้มละลาย มีทั้งสิ้น 30,986 คดี พิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว 19,449 คดี คิดเป็น 62.77% คดีฟื้นฟูกิจการ ที่มีการฟ้องกันมากที่สุด อันดับ 1 คำสั่งฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแทน หรือผู้ทำแผนชั่วคราว ส่วนคดีแพ่ง อันดับ 1 คือ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
       
“คดีความเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เครื่องมือสำคัญในการลดปริมาณคดีคือการไกล่เกลี่ยประนอมความ ซึ่งจัดขึ้นทุกศาลทั่วประเทศ และสามารถลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลได้เป็นจำนวนมาก” รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าว