กม.เงินทดแทนใหม่ เพิ่มสิทธิทั้งสองฝ่าย

  • วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:04 น.

กม.เงินทดแทนใหม่ เพิ่มสิทธิทั้งสองฝ่าย

กระทรวงแรงงาน เผย พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 9 ธ.ค. เป็นธรรมทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้ผลประโยชน์เพิ่ม

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 ต.ค. มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. เป็นต้นไป โดย พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่นี้มีการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าหยุดงาน ค่าทุพพลภาพ ค่าทำศพ ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างส่วนราชการและลูกจ้างที่ทำงานในองค์กรที่มิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.นี้เช่นกัน โดยมีการปรับลดเงินเพิ่มตามกฎหมายจากเดิม 3% เหลือ 2% ต่อเดือน และกำหนดเกณฑ์การคำนวณเงินเพิ่ม กรณีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบ โดยกำหนดให้จำนวนเงินเพิ่มต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้ลูกจ้างมีหลักประกันของชีวิตดีขึ้น รวมถึงค่าทดแทนการขาดรายได้ และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเพียงพอ สำหรับการดำรงชีวิตในกรณีไม่สามารถทำงานได้มีความจำเป็นต้องหยุดงาน ในส่วนของนายจ้างก็ได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราเงินเพิ่ม ส่งผลให้สถานภาพด้านการเงินของนายจ้างมีความมั่นคง

ข่าวอื่นๆ