พระสังฆราชเจริญพระพุทธมนต์วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 15:25 น.
พระสังฆราชเจริญพระพุทธมนต์วันปิยะมหาราช
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการสถ. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 100 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา การปกป้องประเทศ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้