ประกาศค่าตอบแทนผู้แจ้งจับยาฉบับใหม่ เม็ดละ 2 บาท กรัมละ 100 บาท

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 19:05 น.
ประกาศค่าตอบแทนผู้แจ้งจับยาฉบับใหม่ เม็ดละ 2 บาท กรัมละ 100 บาท
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับยาเสพติดฉบับใหม่ ให้ค่าตอบแทนแอมเฟตามีน เม็ดละ 2 บาท เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท

เมื่อวันที่ 20 ตค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2561

โดยได้ กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ โดยคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ ในยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ดังนี้  เฮโรอีน กรัมละ 100 บาท ,ฝิ่น (มอร์ฟีน) กรัมละ 20 บาท ,โคคาอีน กรัมละ 20 บาท ,คีตามีน กรัมละ 10 บาท ,ซูโดอีเฟดรีน อีเฟดรีน กรัมละ 3 บาท

สำหรับแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ชนิดเม็ด จ่ายเม็ดละ 2 บาท ชนิดผงคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ กรัมละ 100 บาท ส่วน กัญชา กรัมละ 0.10 บาท ,ยางกัญชา กัญชาน้ำ กรัมละ 20 บาท ฯลฯ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้วให้จ่ายคดีละไม่เกิน 2,000,0000 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต