สั่งทบทวนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

  • วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 16:59 น.

สั่งทบทวนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

กระทรวงเกษตรฯสั่งถอนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียนหมา-แมว พร้อมให้ทบทวนเนื้อหาก่อนเสนอครม.อีกครั้ง เน้นไม่ให้เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหรณ์ที่มี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯเป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ถอนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่…) พ.ศ.… ออกมาหลังจากผ่านการเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และให้นำไปทบทวนกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพิ่มเติม ก่อนจะเสนอต่อครม.อีกครั้ง

ขณะที่ กรมปศุสัตว์ได้ชี้แจงว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฏหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกสามวาระ

ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงตัวเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามยังมีบทบัญญัติบางประการเช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัสัตว์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวน ร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ในช่วงนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีความเห็นประการใดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่…) พ.ศ…ดังกล่าว

ขอให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ หรือทางอีเมล หรือทาง Facebook ปศุสัตว์ก้าวหน้า www.facebook.com/livestocknews

 

ข่าวอื่นๆ