“บิ๊กฉัตร”ดูระบบบริหารจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์มั่นใจไทยเดินมาถูกทาง

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:42 น.
“บิ๊กฉัตร”ดูระบบบริหารจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์มั่นใจไทยเดินมาถูกทาง
รองนายกรัฐมนตรี เยือนเนเธอร์แลนด์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำจากประเทศต้นแบบ ยันแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว เชื่อสามารถคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ย. 2561 ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสนี้คณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ ทางน้ำและอากาศ โดยจะดูแลการบริหารจัดการน้ำในระดับนโยบาย การบูรณาการแผนงานและข้อมูล จนถึงคณะกรรมการลุ่มน้ำ และได้เยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ติดตามประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การบริหารจัดการน้ำของประเทศเนเธอร์แลนด์มีแผนการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ภายใต้การดำเนินงานของไรจส์วอเตอร์สตาร์ท ( Rijkswaterstaat ) ที่ทำหน้าที่ดูแลกำกับในระดับนโยบาย โดยมีดัชวอเตอร์บอร์ด (Dutch Water Board)  ที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำซึ่งกำลังจะปรับเป็นแผนแม่บทน้ำ 20 ปี  การจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานกลางกำหนดนโยบาย บูรณาการแผนงาน โครงการ ของหน่วยงานด้านน้ำอย่างเป็นระบบ และ ร่าง พรบ.น้ำ ที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ  ทั้งนี้ มั่นใจว่า การบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว และเชื่อว่าสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างแน่นอน 

นอกจากนี้ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  กล่าวด้วยว่า  นับเป็นโอกาสดีที่ สทนช.ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำจากประเทศต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการป้องกันน้ำท่วมที่โดดเด่นและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีความไม่แน่นอนแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มีระบบการติดตามพยากรณ์ที่แม่นยำเป็นรายชั่วโมง   ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการจัดการน้ำของไทย ในภาวะวิกฤติที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำมาวิเคราะห์ คาดการณ์และเตือนภัย ซึ่งปัจจุบันเราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานแบบรวมศูนย์ โดยให้หน่วยงานเข้ามาทำงานร่วมกันทั้งติดตาม วิเคราะห์ เตือนภัย และให้ความช่วยเหลือ และที่สำคัญของความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ำของเนเธอร์แลนด์คือเปิดโอกาสให้ประชาชนในระดับลุ่มน้ำเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้วย  และหากกฎหมายน้ำของไทยแล้วเสร็จก็จะเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง