"บิ๊กฉัตร"ชื่นชมการทำงาน อย.หลังใช้ ม.44 ปลดล็อค

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 13:26 น.
"บิ๊กฉัตร"ชื่นชมการทำงาน อย.หลังใช้ ม.44 ปลดล็อค
รองนายกฯ ชื่นชมการทำงาน อย.หลังรัฐบาลใช้ ม.44 ปลดล็อค ส่งผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี แถลงความสำเร็จการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในโอกาสครบ 1 ปี อย. 4.0 จบงานค้าง สร้างนวัตกรรม มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ โดยชื่นชมการทำงานของ อย.ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าสู่ ไทยแลนด์4.0 โดยการผลักดันให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้ประชาชน/ภาคเอกชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและนอกประเทศซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มมูลค่าในการส่งออกของประเทศ

จากการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณคำขออนุญาตในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพถึง5เท่าจาก77,000คำขอเป็น380,000คำขอ ทำให้การทำงานของ อย.ไม่ทันต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจ

รัฐบาลจึงได้ใช้มาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้รัฐบาลจึงใช้มาตรา44 โดยมีคำสั่งคสช.ที่77/2559เมื่อวันที่27ธันวาคม2559  ทำให้ อย. สามารถจัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตตามระบบใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม2560เป็นต้นมา

รองนายรัฐมนตรี ยังกล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และอย.ที่สามารถให้การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี

ด้าน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อาหารและยา ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตดังนั้น อย.จึงเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากดำริของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา  นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปฏิรูป อย.ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยการประกาศใช้มาตรา 44 ในการปรับการทำงานของ อย.ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเช่นที่ผ่านมาการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้  โดย อย. ต้องปรับกระบวนการทำงานอย่างเต็มรูปแบบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด 

ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของการดำเนินงานตลอด1ปี ที่ผ่านมา สามารถปรับลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตลงเฉลี่ยร้อยละ27.4  และเร่งรัดงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพคงค้าง จำนวน9,112คำขอ  โดยเฉพาะการพัฒนาสมุนไพรหลายรายการให้ได้การพัฒนารับรองคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบสินค้าในท้องตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานของ อย.  การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาทดแทนการใช้ระบบเอกสารกระดาษ  โดยตั้งเป้า 3  ด้านคือ ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล และระบบคุ้มครองสุขภาพยั่งยืน