รัฐปรับบัญชียาหลัก179รายการ

  • วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 08:26 น.

รัฐปรับบัญชียาหลัก179รายการ

บอร์ดยาแห่งชาติมีมติปรับปรุงจัดซื้อยา เน้นให้ประชาชนเข้าถึงยามีคุณภาพมากขึ้น พร้อมร่วมเอกชนพัฒนา

          ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อยาของภาครัฐเพื่อสนับสนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยแบ่งกลุ่มยาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ยาทั่วไป 2.ยาชีววัตถุ และ 3. เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยให้ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 30% เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัยเพิ่มเติมอีก 179 รายการ คาดว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณเพิ่มเติมได้อีก 3,164 ล้านบาทในปี 2562 รวมถึงผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบทำให้เพิ่มการเข้าถึงยาใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ ซึ่งจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,400 ล้านบาท          ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้มีการปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติม ซึ่งมียาที่สำคัญ อาทิ วัคซีนฮิบ ในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก ยาสำหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกในครรภ์ และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน เป็นต้น          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เห็นควรให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและผู้ผลิตภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงทางยา และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนผู้ประกอบวิชาชีพ และประชาชน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมในปี 2565

ข่าวอื่นๆ